Försäljningsvillkor WinterZone AB

WinterZone AB:s Försäljningsvillkor gäller från och med 2020-05-01.

1.0 Allmänna villkor

1.1 Samtliga priser i våra prislistor är angivna inklusive moms. Alla priser är exklusive frakt där inget annat anges. Vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter och förändringar utom vår kontroll. Notera att offerter kan innehålla speciella avtal. Efter att kund har tilldelats behörighet att lägga order via WinterZone AB:s Webbshop ansvarar kunden fullt för alla transaktioner som görs via kundens behörigheter i WinterZone AB:s Webbshop. Vid uppsägning eller spärr av användare gäller kundens skyldigheter till dess WinterZone AB bekräftat uppsägningen skriftligt. Levererade varor förblir WinterZone AB:s egendom till dess full likvid erlagts.

2.0 Prisändringar

2.1 Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering, t.ex. vid större förändringar i valutakurser. Lagerförda produkter levereras alltid till bekräftat pris och förändras priset för en lagerförd produkt mellan order och leverans, gäller priset som lämnats i WinterZone AB:s orderbekräftelse. För produkter som vid orderläggning ej finns disponibla i lager, gäller orderbekräftat pris med reservation för prisjusteringar från leverantör eller övriga omständigheter utom WinterZone AB:s kontroll. Efter eventuell justering skall nytt pris godkännas av kund, i annat fall annulleras ordern.

3.0 Betalningsvillkor

3.1 För privatpersoner sker försäljning via WinterZone AB Webbshop med faktura, Swish, Paypal eller kreditkort (vid direktbetalning belastas kontot direkt vid beställningstillfället). Försäljning till företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som normalt förfaller till betalning 30 dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning gäller samma regler som för privatperson. Försäljning till stat, kommun och landsting sker som regel mot faktura som förfaller 30 dagar från fakturadatum. För försäljning till omyndig eller minderårig krävs målsmans skriftliga godkännande. Vid betalningsdröjsmål utgår en årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med 24% från förfallodagen samt en påminnelseavgift om 60 SEK. Anmärkningar mot utsänd faktura skall ske inom 10 dagar.

4.0 Leveranstid

4.1 Leverans sker så snart som möjligt efter order, dock senast enligt orderbekräftelse. Skulle leveranstiden överskrida uppgiven maximal leveranstid har du som privatkonsument rätt att häva köpet och i de fall där produkten eller produkterna är förskottsbetalade även rätt att få full återbetalning inom 20 dagar. Vid köp av ej lagerförda eller restnoterade produkter kan uppgift om maximal leveranstid ej lämnas då detta ligger utom vår kontroll. Skulle leveranstiden bli orimligt lång eller given leveranstid ej visat sig vara korrekt har du som privatkonsument rätt att häva köpet och i de fall där produkten eller produkterna är förskottsbetalade även rätt att få full återbetalning inom 20 dagar.

5.0 Leveranssätt

5.1 Leverans sker för privatperson med av WinterZone AB utsedd speditör beroende på vikt och storlek, fritt vårt lager. Normal leveranstid 1-3 vardagar. Avhämtning kan ske efter överenskommelse. För företag sker leveranser normalt genom avhämtning eller med Postnord företagspaket, fritt vårt lager.

6.0 Fraktkostnad

6.1 För leverans l debiteras fraktkostnader enligt särskild fraktprislista. Uppgifter om kostnad för andra typer av leveranser (t ex bud) lämnas av på begäran.

7.0 Outlöst försändelse

7.1 För försändelser som ej är utlösta debiteras en avgift om f n 150 kr inklusive moms för att täcka WinterZone AB:s transport- och administrationskostnader.

8.0 Transportskada

8.1 Kontrollera alltid er leverans vid uthämtning från Postnord. Om godset verkar skadat på grund av defekt kartong packa alltid upp och kontrollera själva varan. Vid transportskadad produkt (fysisk skada på varan) skall kunden omgående kontakta logistikpartnern och reklamera godset. Kontakta sedan WinterZone AB på e-post [email protected] och uppge order- eller fakturanummer samt speditörens reklamationsnummer.

9.0 Öppet köp

9.1 Hos WinterZone har du som privatkonsument 30 dagars öppet köp. Öppet köp innebär att varan skall finnas i vårt ordinarie sortiment (ej specialbeställning) och vara i obruten originalförpackning.

10.0 Återköp

10.1 För vara ur det ordinarie sortimentet vars originalförpackning ej brutits eller på annat sätt skadats eller använts, accepterar WinterZone AB återköp under 30 dagar från fakturadatum vid överenskommelse med ansvarig säljare. Varor där originalförpackningen förstörts eller försvunnit, komponenter saknas eller när varan är använd återköpes ej. Återköp accepteras ej heller för programvaror vars plombering eller försegling (med försegling avses även t ex serienummer) brutits, för presentkort eller för produkter specialbeställda för kundens räkning.

11.0 Ångerrätt (privatkonsument)

11.1 I enlighet med svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal har privatkonsument 14 dagar på sig att frånträda sitt köp från det att kunden har mottagit produkten. Kunden har rätt att öppna och kontrollera varan. I de fall där värdeminskning skett vid öppnandet och kontrollen av varan kommer WinterZone AB debitera kunden för denna värdeminskning. Ångerrätten gäller inte hygienartiklar, datorprogram, spel eller ljud- och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits samt specialtillverkad produkt av oss. För en enklare hantering bör kund före återsändandet kontakta WinterZone AB per e-post, observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkännande av ångerrätt. Vid återsändandet skall returfrakten vara betald samt med faktura/följesedel bifogad och i förekommande fall vara tydligt märkt med returnummer. Varan skall vara förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t.ex. wellpappkartong) och fixeras med packmaterial så att den inkommer till WinterZone AB på ett säkert sätt och inte skadas under transporten på grund av bristfällig emballering. Postnord har även en bra guide och den hittar ni här. Du kan även meddela WinterZone AB om frånträdande av köp genom att fylla i och posta Konsumentverkets blankett till oss. Erhållande av returnummer utgör inte godkännande av ångerrätt utan godkänns först när WinterZone AB mottagit produkten och funnit den insänd i enlighet med ovanstående villkor. Vid fullt godkännande av ångerrätt återbetalas hela beloppet kunden betalt för varan inklusive eventuella kostnader som gäller ursprungsleveransen inom 14 dagar.

12.0 Fri retur och fri returfrakt

12.1 För att erhålla fri retur och fri returfrakt skall du anmäla ditt återköp inom 30 dagar och erhålla en returfraktsedel. Skickar du in din vara med ett fraktsätt där du själv står för frakten ersätter WinterZone AB inte denna frakt.

13.0 Reklamation (privatkonsument)

13.1 I enlighet med svensk lagstiftning har privatkonsument rätt att reklamera varor som var felaktiga vid överlämnandet av varan inom 3 år från inköpsdatum. Meddelande om reklamation skall lämnas till WinterZone AB inom 2 månader från det att felet upptäckts. Fel som uppstår inom 6 månader från inköpsdatum anses vara ursprungliga. Sker reklamation inte inom 3 år från inköpsdatum förlorar privatkonsumenten rätten att reklamera varan.

13.2 För en enklare hantering bör kund före återsändandet göra en felanmälan per e-post. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt reklamationsärende. Vid återsändandet skall faktura/följesedel vara bifogad och kartongen vara tydligt märkt med returnummer. Varan skall vara förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t ex wellpappkartong). Reklamationsärenden som inkommer till WinterZone AB utan godkänt ytteremballage (t.ex. i kuvert) returneras till kund utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för reklamationsåtgärd.

14.0 Garanti

14.1 Respektive tillverkares garantivillkor gäller, minimum 1 år samt upp till tillverkares angivna garantiperiod beroende på produkt. Alla garantier som specificeras på är giltiga i Sverige och i de fall där produkten behöver skickas till tillverkare utanför Sverige åtar sig WinterZone AB att bekosta frakt och utföra eventuellt administrativt arbete.

14.2 Ingen garanti lämnas normalt på mjukvara eller följdfel, som orsakats av felaktig eller defekt mjukvara och/eller datamedia, såsom CD-, DVD-skivor eller disketter. Garanti lämnas heller ej på produkter som hanterats felaktigt eller på annat sätt ej används på anvisat sätt.

14.3 Vid återsändandet skall kund för en enklare hantering göra en felanmälan per e-post. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt garantiärende. Vid återsändandet skall returfrakten vara betald samt med faktura/följesedel bifogad och tydligt uppmärkt med returnummer. Varan skall vara förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t ex wellpappkartong). Garantiärenden som inkommer till WinterZone AB utan godkänt ytteremballage (t ex i kuvert) returneras till kund utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för garantiåtgärd.

14.4 Garanti ges först när WinterZone AB mottagit produkten och funnit den insänd i enlighet med ovanstående villkor.

15.0 Ansvar för fel

15.1 Föreligger det fel som WinterZone AB ansvarar för, åtar sig WinterZone AB att avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller i vissa fall att återbetala köpeskillingen. WinterZone AB kan komma att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till en av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande i de fall där tillverkaren åtagit sig att för WinterZone AB:s räkning avhjälpa fel i en vara. Ytterligare rättigheter för kund kan åberopas av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantiåtaganden.

15.2 WinterZone AB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. WinterZone AB åtar sig således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex inkompabilitet, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete, skadebringande egenskaper eller annan ekonomisk skada.

16.0 Ansvar för fel (privatkonsument)

16.1 Föreligger det fel som WinterZone AB ansvarar för, åtar sig WinterZone AB att avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller i vissa fall att återbetala köpeskillingen. Ytterligare rättigheter för kund kan åberopas av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantiåtaganden. WinterZone AB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor samt vad som anges i konsumentköplagen (SFS 1990:932).

16.2 Kunden har rätt till ersättning för de kostnader som kan ha uppstått i samband med reklamation. Kunden har även rätt till ersättning för de eventuella förluster eller mera betydande olägenheter och besvär som har uppstått i samband med fel eller dröjsmål. För att erhålla ersättning måste du visa att varan är felaktig eller avlämnats för sent och att du verkligen tillfogats en förlust. Du skall som kund vidta rimliga åtgärder för att begränsa din förlust samt försöka hålla nere kostnaderna som uppstår i samband med reklamationen.

17.0 Skydd av personuppgifter

17.1 Klicka här för att läsa vår dataskyddspolicy.I fall tvist uppstår mellan WinterZone AB och privatkonsument följer WinterZone AB alltid ARN:s rekommendationer.